Slider

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

ERITA.PL

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy erita.pl prowadzi sprzedaż kursów prowadzonych w formie e-learningowej organizowanych przez ERITA  za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego regulaminu.

2. Właścicielem sklepu internetowego jest ERITA.

3. Konsument oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową .

4. Regulamin jest integralną  częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Ceny podane w sklepie są cenami brutto.  ( powiększonymi o wartość podatku VAT ).

§2

ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie można składać w następujący sposób:
a. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i uczestnika kursu. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem.

3. Dla stron wiążące są informacje na stronie internetowej sklepu przy kupowanym kursie w momencie złożenia zamówienia w szczególności: cena i nazwa kursu.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego kursu.  Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez sklep przyjęcia zamówienia zgodnie z §2.

§3

PŁATNOŚCI

1. Klienta ma do wyboru formy płatności określone w zakładce formy płatności

2. Warunkiem otrzymania danych do logowania na platformę szkoleniową jest zapłata za kurs całości ceny podanej w zamówieniu :

3. Forma płatności z kurs 

a. przelew na rachunek

b. płatność elektroniczna Przelewy24.pl

§4

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Zamówiony kurs jest dostępny na platformie szkoleniowej www.erita.pl

2. Dane do logowania uczestnik kursu otrzymuje drogą mailową w terminie do 24 godzin od dokonania płatności, na adres podany w formularzu.

3. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej  termin wysyłki danych jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

4. W przypadku płatności w inny sposób niż „za pobraniem” termin wysyłki danych do logowania wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym.

5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie emaila z danymi do logowania jeżeli powyższe spowodowane jest przyczynami leżącymi po stronie klienta ( np. przepełniona skrzynka mailowa, błędna konfiguracja poczty. ) W takim wypadku klient jest uprawniony do wskazania alternatywnego emaila wraz z prośbą o ponowne przesłanie danych do logowania.

§5

REKLAMACJE / REZYGNACJE Z KURSU

1. W przypadku reklamacji lub chęci rezygnacji z kursu uczestnik zobowiązany jest skontaktować się z ERITA.

joannaewelinakult@gmail.com

2. Sklep rozpatrzy reklamacje klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

Reklamacja lub rezygnacja z kursu rozpatrywane są zgodnie z regulaminem kursów na odległość prowadzonych przez ERITA.

§6

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z umową z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, klient będący konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny do 14 dni od daty otrzymania danych do logowania.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po 14 dniach od dnia zawarcia umowy ( od dnia otrzymania danych do logowania na podany adres poczty elektronicznej).

3. Oświadczenie konsumenta o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres:

ERITA ul. Dmowskiego 15, Bielsko-Biała 43-300 

4. W terminie 14 dni od odstąpienia przez Klienta od Umowy sklep zwraca klientowi zapłaconą kwotę.

5. Zwrot zapłaconej kwoty za kurs zostanie dokonany na wskazanych  rachunek bankowy konsumenta.

6. Zgodnie z umową z dnia 30 maja 2014 roku konsumentowi nie przysługuje prawo od umowy w przypadkach opisanych w tejże ustawie ( podstawa prawna Dz. U. poz. 827 art 38 poz 13

7. Zgodnie z w/w umową prawo Klienta od odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku:

a. w którym przedmiotem prawnym świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mającą krótki okres przydatności do użycia.
b. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana z zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
c.  w którym przedmiot świadczenia są rzeczy które po dostarczeniu ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
d. w którym przedmiotem świadczeni9a są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
e. dostarczenie treści cyfrowych nie są zapisane na nośniku materialnym jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta prze upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8. Zamówiony kurs jest traktowany jako treść cyfrowa zgodnie z §6  pkt 7 Regulaminu.

9. Zwrot kosztów rozpoczętego kursu jest rozpatrywane z Umową z dn. 30 maja 2014 roku o prawie konsumenckim ( Dz. U. z 2014 roku poz. 827 )

10. W przypadku udokumentowanego w systemie nieużycia danych służących do logowania , a tym samym nie wejściu na platformę szkoleniową i zapoznaniem się z materiałami szkoleniowymi, klient ma prawo do zwrotu niezapłaconej kwoty w przypadku odstąpienia od umowy.

§7

OCHRONA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych jest ERITA.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 rok o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 roku późn. zm. ) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Dane osobowe przekazane ERITA są chronione prawnie i wykorzystane wyłącznie do celów rekrutacyjnych i uczestnictwa w kursie.
Podawanie danych jest dobrowolne z tym jednak zastrzeżeniem że niepodanie określonych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia oraz udział w kursie.

4. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od erita.pl materiałów promocyjnych.

5. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania , żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§8

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Zabrania się wykorzystania bez wiedzy i zgody organizatora jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej erita.pl w tym zarówno na stronie sklepu jak i również platformy szkoleniowej, do której uczestnik otrzymuje dostęp.

ERITA jest właścicielem prawnym materiałów szkoleniowych oferowanych kursantom a nazwa kursu i jego treść jest chroniona prawnie przez organ prowadzący.

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości email przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez klienta.

2. E-kursy oferowane przez erita.pl prowadzone są na platformie szkoleniowej.

3. Materiały edukacyjne zapisane są w formie elektronicznej.

4. Klient skutecznie opłacający kurs dokonuje automatycznie zapisania się na kurs.

5. Dane dostępowe do kursu otrzymuje w terminie 24 godzin od zakupu.

§10

WEJŚCIE W ŻYCIE I ZMIANY REGULAMINU

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej erita.pl

2. Zmiany regulaminu zostaną opublikowane na stronie sklepu erita.pl

na 14 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.

3. Wszystkie zamówienia przyjęte przez erita.pl są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

4. Prawem obowiązującym jest prawo polskie.

5. Wszystkie spory wynikłe podczas realizacji postanowień regulaminu są rozpatrywane przez sąd właściwy dla klienta.

Obowiązuje od dnia 30.12.2020 r.